Структура та органи управління закладу освіти

Управління гімназією

1. Система управління закладом освіти визначається законом та установчими документами.

2. Управління гімназією в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

 • засновник – Сумська міська рада;

 • керівник закладу освіти – директор Симоненко Лариса Іванівна;

 • колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада;

 • колегіальний орган громадського самоврядування.

Права і обов’язки засновника гімназії

1. Права і обов’язки засновника щодо управління гімназією визначаються законами України, установчими документами закладу освіти.

2. Засновник закладу освіти (Сумська міська рада):

 • затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

 • укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

 • розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

 • затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

 • здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

 • забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

 • здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

 • реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

3. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

4. Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу освіти та/або наглядовій (піклувальній) раді закладу освіти.

5. Засновник має право створювати заклад освіти, що здійснює освітню діяльність на кількох рівнях освіти.

6. Засновник закладу освіти зобов’язаний:

 • забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

 • у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

 • забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

Керівник гімназії

1. Керівник гімназії здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти визначаються законом та установчими документами закладу освіти.

Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

2. Керівник закладу освіти призначається засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

Керівник гімназії в межах наданих йому повноважень:

 • організовує діяльність закладу освіти;

 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

 • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

 • керівництво закладом загальної середньої освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються законом, статутом закладу освіти та трудовим договором.

Колегіальний орган гімназії

1. Основним колегіальним органом управління гімназії є педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.

2. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

Педагогічна рада гімназії:

 • планує роботу закладу;

 • схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

 • розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

 • приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

 • розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями (наказами тощо) керівника закладу.

Громадське самоврядування в гімназії

1. Громадське самоврядування в гімназії – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти.

У гімназії діють:

 • орган самоврядування працівників закладу освіти;

 • орган самоврядування здобувачів освіти ;

 • орган батьківського самоврядування;

 • орган громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування гімназії є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти.

3. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

4. У гімназії функціонують методичні циклові об’єднання, що охоплюють учасників освітнього процесу.

Наглядова (піклувальна) рада гімназії

1. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти створюється за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

2. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

3. Члени наглядової (піклувальної) ради закладу освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

4. До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти.

Піклувальна рада гімназії має право:

 • брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

 • сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

 • аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

 • контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

 • вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

 • здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

 

Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями

1. Гімназія як комунальний заклад освіти відокремлена від церкви (релігійних організацій), має світський характер.

2. Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність закладу освіти.

У гімназії забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань.

4. Керівництву гімназії, педагогічним, науково-педагогічним і науковим працівникам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями (крім закладів освіти, визначених частиною другою цієї статті) чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.

5. Керівництву гімназії, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати працівників закладів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями (крім закладів освіти, визначених частиною другою цієї статті) чи політичними партіями (об’єднаннями).